Y Ddadl Fawr: Safonau Byw Trwy gydol y Chwyldro Diwydiannol

Y Ddadl Fawr: Safonau Byw Trwy gydol y Chwyldro Diwydiannol
Nicholas Cruz

Os oes pwnc sydd wedi ennyn dadl mewn hanes economaidd, hynny yw y Chwyldro Diwydiannol a'i effeithiau ar safonau byw . Mae dadleuon academaidd ffyrnig wedi datblygu ar y mater o sut yr arweiniodd camau cynnar datblygiad cyfalafol modern at welliant neu ddirywiad yn niveau de vie gweithwyr (Voth, 2004). Dadleuodd haneswyr Marcsaidd fel Hobsbawm na welodd y dosbarth gweithiol, yng nghanrif gyntaf y Chwyldro Diwydiannol yn Lloegr, unrhyw welliant yn eu safon byw yn bennaf oherwydd oriau gwaith hirach, amodau glanweithiol dinistriol oherwydd gorlenwi mewn ffatrïoedd a mwy o anghydraddoldebau rhwng cyfalaf a llafur. . Fodd bynnag, mae rhai haneswyr economaidd wedi cymryd golwg fwy optimistaidd ar yr effeithiau ar safonau byw yn ystod cyfnodau cynnar y Chwyldro Diwydiannol ac wedi ceisio dangos gwelliannau yn y rheini trwy fesur amrywiadau mewn lefelau cyflog real a hyd yn oed newidiadau mewn lles trwy ddangosyddion amgen i incwm. . . Ers y 1970au mae incwm fel mesur o safonau byw wedi cael ei feirniadu’n hallt yn y byd academaidd , yn bennaf oherwydd bod incwm yn fewnbwn ar gyfer lles yn unig ac nid yn allbwn ynddo’i hun, gyda’i ddefnyddioldeb ymylol gostyngol yn chwarae rhan hanfodol mewn gan roi mwy o berthnasedd i ddangosyddion amgen. Arloesedd mewn cliometrig ac addasu technegau ymchwil mewn hanes economaidd iddo ddod i'r ganolfancynyddodd uchder cyfartalog y cyfnod 1760-1830 3.3 cm, o 167.4 cm hyd at 170.7 cm, gan ostwng wedi hynny i 165.3 cm, sy'n ei arwain i ddadlau ei bod yn amhosibl cael casgliad hanesyddol ystyrlon am safonau byw ar y pryd o edrych data uchder tra bod rhagfarnau samplu, problemau cwtogi mewn perthynas â samplau o’r fyddin neu ddiffygion data hanesyddol cyffredinol yn parhau, a dyna pam ei fod yn penderfynu peidio â chyflwyno unrhyw gasgliad cadarn fel un pendant o ddata anthropometrig. Mae awduron eraill fel Cinnirella (2008), yn canfod statws maethol sy’n dirywio drwy gydol y cyfnod, sy’n gyson â’r duedd gynyddol mewn prisiau bwyd mewn perthynas â chyfraddau cyflog. Mae'r duedd pris ar gyfer eitemau bwyd yn codi'n gryf yn ystod hanner cyntaf y cyfnod a ddadansoddwyd, yn benodol o 1750 hyd at 1800, ynghyd â gostyngiad yng nghyflogau gwirioneddol llafur fferm. Mae Cinnirella (2008) yn rhoi esboniad amgen i awduron eraill. Iddo ef, chwaraeodd amgáu seneddol o gaeau agored ran berthnasol iawn wrth bennu statws maethol poblogaeth Prydain yng nghyfnodau cynnar y Chwyldro Diwydiannol . Achosodd clostiroedd, ynghyd â phoblogaeth gynyddol a phroses o drefoli chwyddiant drwg-enwog ym mhrisiau bwyd, hefyd oherwydd colli hawliau comin a rhandiroedd a arweiniodd at y caeau hyn, a gafodd effaith uniongyrchol ar werth tir âr, gan achosi hynny.i godi a throsi'r effaith hon i brisiau gwenith, gan wneud llafurwyr amaethyddol yn fwy dibynnol ar gyflogau ac yn fwy sensitif i amrywiadau mewn prisiau bwyd. Felly, gallem gymryd y dirywiad yn y statws maethol net ar y pryd o ganlyniad mewndarddol i'r tiroedd caeedig. Ar wahân i hynny, mae dirywiad y diwydiant bythynnod yn cael ei nodi fel achos cyfagos i'r dirywiad mewn statws maethol, gyda mwy na 50% o'r boblogaeth yn byw mewn canolfannau trefol, sy'n trosi'n uniongyrchol i ansawdd bwyd is, prisiau uwch a lefelau isel iawn. o lanweithdra; pob un ohonynt yn sarhad ar dyfiant a datblygiad. Daw Cinnirella (2008), felly i’r casgliad bod y duedd uchder y mae’n ei chyflwyno ynghyd â’r holl dystiolaeth a grybwyllwyd uchod yn cyfrannu at atgyfnerthu’r farn besimistaidd am safon byw’r dosbarth gweithiol yn ystod y Chwyldro Diwydiannol.

Achos amgen i Brydain yw un Fflandrys, a astudir gan Deborah Oxley ac Ewout Depauw (2019), fel yr eglurais o'r blaen. Yn eu papur, maent yn dangos sut mae bodolaeth dwy argyfwng sy’n effeithio ar yr economi Fflandrys (1846-1849 a 1853-1856) yn golygu y gellir defnyddio data carchardai o uchder i ymchwilio i’r effaith ar uchder cyrraedd glasoed yn ystod argyfwng, a sut mae hyn. yn fesur mwy cywir o effaith sarhad ar statws maethol net ar daldra oedolion. Uchder gwrywaidd cymedrig yn y carchar oBruges oedd 167.5 cm tua'r flwyddyn 1800, sef yr un peth yn 1875, gyda gostyngiad mewn uchder cyfartalog rhwng y ddwy flynedd, yn nodedig yn ystod cyfnodau'r dirywiad. I’r rhai a aned tua diwedd y 1840au, mae’n ymddangos bod safonau byw wedi bod yn well iddynt yn ystod eu blynyddoedd glasoed (yn cyd-daro â’r cyfnod ar ôl y ddau ddirywiad), gydag uchder cyfartalog yn cynyddu ar gyfer y genhedlaeth hon yn unol â newidiadau mewn CMC y pen. Mae’r rhain yn parhau i fod mewn gwrthgyferbyniad llwyr â charcharorion a aned yn 1838, a drodd yn wyth oed ym 1846 a phymtheg oed ym 1853, ar ôl treulio pedair blynedd gynyddol yn ystod yr argyfwng cyntaf ac yn dechrau twf glasoed yn ystod yr ail argyfwng, gan mai dyma’r prif reswm pam eu bod presennol tueddiadau twf sy’n dirywio o’u cymharu â’r rhai a aned ddeng mlynedd yn ddiweddarach.

I gloi, gallwn gytuno bod y materion craidd y mae’r llenyddiaeth anthropometrig yn eu trafod yn hynod berthnasol i ddeall y broses o dwf economaidd modern a ei effeithiau ar safonau byw . Fodd bynnag, mae'r llenyddiaeth uchder wedi dibynnu'n helaeth ar ffynonellau sy'n cyflwyno rhagfarnau sampl difrifol fel ffurfiau o samplu dethol. Felly, os ydym yn dymuno dadorchuddio’r “pos diwydiannu” yn gadarn, dylem fod yn ymwybodol o ganlyniadau’r broses ddethol sampl a chyflwyno mecanwaith cywiro ar eu cyfer wrth ddadansoddi’r data. Mae'r ddadl ar effeithiau'r Chwyldro Diwydiannol armae'n debyg y bydd safonau byw yn parhau am ddegawdau lawer, yn bennaf oherwydd bod tystiolaeth o welliant a gwaethygu mewn safonau byw ar y pryd. Fodd bynnag, os ydym am i dystiolaeth anthropometrig gyfrannu'n gadarn at glirio nifer o bethau anhysbys, rhaid i ymchwilwyr gadw mewn cof sut mae rhagfarnau dethol sampl yn effeithio ar gasgliadau a dehongliadau.


CYFEIRIADAU:

0>-Voth, H.-J. (2004). “Safonau Byw a'r Amgylchedd Trefol” yn R. Floud a P. Johnson, gol., Hanes Economaidd Prydain Fodern Caergrawnt. Caergrawnt, Gwasg Prifysgol Caergrawnt. 1: 268-294

-Ewout, D. a D. Oxley (2014). “Plant bach, pobl ifanc yn eu harddegau, ac uchelfannau angheuol: pwysigrwydd glasoed i oedolion gwrywaidd, Fflandrys, 1800-76.” Adolygiad Hanes yr Economi, 72, 3 (2019), t. 925-952.

Gweld hefyd: Pa mor gydnaws yw dyn Canser â menyw Sagittarius?

-Bodenhorn, H., T.W. Guinnane a T.A. Mroz (2017). “Tueddiadau Dewis Sampl a’r Pos Diwydiannu.” Cylchgrawn Hanes Economaidd 77(1): 171-207.

-Oxley a Horrell (2009), “Mesur Trallod: màs y corff, heneiddio ac anghydraddoldeb rhwng y rhywiau yn Llundain Fictoraidd”, Explorations in Economic History, 46 (1), tt.93-119

-Cinnirella, F. (2008). “Optimist neu Pesimistiaid? Ailystyried Statws Maeth ym Mhrydain, 1740–1865.” Adolygiad Ewropeaidd o Hanes Economaidd 12(3): 325-354.

Os ydych chi eisiau gwybod erthyglau eraill tebyg i Y Ddadl Fawr: Safonau BywDrwy gydol y Chwyldro Diwydiannol gallwch ymweld â'r categori Eraill .

cyflwyno tystiolaeth anthropometrig fel adnodd gwerthfawr i sefydlu tueddiadau mewn safonau byw (Voth, 2004). Mae nifer o astudiaethau wedi defnyddio taldra fel mesur o statws maethol net ac fel newidyn sydd â chysylltiad agos â safonau byw o enedigaeth i 25 oed, mewn ymdrechion i ddadansoddi safon byw y dosbarth gweithiol o 1750 i 1850, y gellir ei ddehongli fel y cyntaf. ganrif o Chwyldro Diwydiannol Biritsh. Fodd bynnag, hyd yn oed ar ôl degawdau o ymchwil, mae casgliadau'r dadansoddiadau hyn yn eithaf gwahanol. Er mai'r bwriad gwreiddiol oedd llunio technegau dibynadwy i ddadansoddi tueddiadau safonau byw trwy ddadansoddiad tystiolaeth anthropometrig, mae hyn wedi profi i gyflwyno nifer o ddiffygion ac anghysondebau, yn bennaf oherwydd y data prin, rhagfarnllyd ac weithiau anghyson sydd ar gael o'r cyfnod hwnnw. Er nad yw’r casgliadau o’r dystiolaeth hon yn gadarn, os gwneir dadansoddiad gan ystyried sawl tueddiad o’r data a gweithredu technegau dadansoddi data modern, wrth gyflwyno dymis data i roi mwy o gysondeb i gyfresi data, gallwn gael rhai tueddiadau cadarn ynghylch safonau byw ar y pryd ac yn cyflwyno rhai casgliadau

Yn y traethawd hwn byddaf yn adolygu, dadansoddi ac weithiau'n beirniadu rhai gweithiau perthnasol iawn ar safonau byw yn ystod camau cynnar y Chwyldro Diwydiannol, yn seiliedig ar dystiolaeth anthropometrig. Yn gyntaf,Ceisiaf ateb y cwestiwn a yw tystiolaeth anthropometrig yn ddilys o gwbl fel mesuriad o safonau byw, gan gyflwyno rhai o'i ddiffygion a sut mae haneswyr economaidd fel Cinnirella (2008), Oxley a Horrell (2009) neu Bodenhorn et al. (2017) wedi ceisio gwneud iawn am y diffygion hyn a chyflwyno rhai o'u casgliadau, sydd weithiau'n ymwahanu. Yn olaf, byddaf yn rhoi'r holl ymchwil hwn mewn persbectif ac yn dadansoddi a allwn ddod i gasgliad cyffredinol o'r gweithiau hyn, ynghylch tueddiadau safonau byw yn ystod cyfnodau cynnar y chwyldro diwydiannol.

Yn gyntaf, Cinnirella (2008) yn canfod tystiolaeth anthropometrig yn fwy gwerthfawr na thueddiadau mewn cyflogau real i ddadansoddi safonau byw ar y pryd yn bennaf oherwydd diffyg data am incwm ac annibynadwyedd rhywfaint o’r wybodaeth honno. Mae Cinnirella (2008) yn rhoi perthnasedd mawr i uchder oherwydd ei fod yn fesur o statws maethol net person trwy gydol ei gyfnod datblygu, gyda digwyddiadau allanol fel pandemigau, rhyfeloedd neu straen gwaith yn effeithio ar y datblygiad hwn ac yn cael eu hadlewyrchu yn y data taldra terfynol. Fodd bynnag, ni allwn wrthod data incwm yn llwyr wrth ddefnyddio tystiolaeth anthropometrig i ddadansoddi safonau byw, gan fod y berthynas rhwng incwm ac uchder yn gadarnhaol ac aflinol lawer gwaith, ar wahân i anodd ei ddatgysylltu, sy'n achosi tuedd sampl difrifol wrth ddewis. data uchder i'w ddadansoddi.Fodd bynnag, mewn rhai achosion, gall y berthynas rhwng data incwm ac uchder fod yn annilys pan fydd effaith pandemig penodol neu ddirywiad cyffredinol mewn ansawdd bwyd yn effeithio ar y boblogaeth gyfan, fel y dengys Cinnirella (2008). Er syndod ag y mae'n ymddangos, mae y ffaith hon hyd yn oed wedi arwain at rai astudiaethau sy'n pwyntio at berthynas wrthdro rhwng taldra ac incwm . Gan nad yw’r un o’r casgliadau hyn yn bendant ac unigryw, mae’r dystiolaeth ddryslyd hon wedi arwain at y “pos twf diwydiannol”, lle, er gwaethaf cynnydd mewn incwm y pen, gostyngodd uchder cyfartalog mewn sawl gwlad Ewropeaidd ar y pryd. Mae awduron eraill fel Bodenhorn, Guinnane a Mroz (2017) wedi ceisio datrys y pos hwn, neu o leiaf ddarparu rhywfaint o gysondeb rhesymegol iddo trwy gwestiynu dibynadwyedd y data sy'n cyflwyno dirywiad ymddangosiadol mewn uchder ar gyfer sawl gwlad Ewropeaidd yn y 1750-1850 cyfnod, fel sy'n wir am Brydain Fawr, Sweden a'r rhan fwyaf o ganol Ewrop. Y cyd-ddigwyddiad wrth gasglu data uchder rhwng yr holl wledydd hyn yw eu bod i gyd yn casglu data uchder o rengoedd milwrol gwirfoddol yn hytrach na chonsgriptiaid. Mae sampl gwirfoddol yn golygu mai'r rhai a fesurir ar gyfer taldra yw'r unigolion hynny a ddewisodd yn bersonol i ymuno â'r fyddin, a all arwain at ragfarn sampl difrifol wrth ddadansoddi. Daw un o’r problemau o gymhellion i ymuno â’r fyddin, oherwydd wrth i’r economi ddatblygu ac incwm godi,Yn hanesyddol, mae cyfran y boblogaeth sy'n barod i ymuno â'r fyddin yn mynd yn llai, wrth i wasanaeth milwrol ddod yn opsiwn llai deniadol i'r bobl fwyaf cynhyrchiol. Felly, un cyfiawnhad Bodenhorn et al. (2017) yn rhoi am gwestiynu dibynadwyedd y casgliadau a gyflwynwyd gan ymchwilwyr wrth ddadansoddi data uchder o wledydd â byddinoedd a ffurfiwyd gan wirfoddolwyr yw bod uchder milwrol wedi gostwng yn bennaf oherwydd bod pobl dal, a oedd fel arfer â gwell statws economaidd ac addysgol ar y pryd , yn dewis fwyfwy ar gyfer llwybrau gyrfa eraill gwahanol i'r fyddin. Ategir hyn gan y ffaith bod “posau uchder” i'w gweld yn llai aml yn y cenhedloedd hynny a lenwodd eu rhengoedd trwy orfodaeth filwrol ar ddiwedd y XVIIIfed ganrif, y gall ymchwilwyr ei ddefnyddio i gael data mwy amrywiol a llai o incwm neu ddata taldra â thueddiad dosbarth.<5

Canfyddir problemau dethol data wrth ymdrin â thystiolaeth anthropometrig o gyfnod cynnar y Chwyldro Diwydiannol hefyd mewn data a gafwyd o samplau carchar, gan fod y rhain yn gorgynrychioli’r dosbarthiadau tlawd a’r dosbarth gweithiol ar y pryd, oherwydd nodweddion nas gwelwyd eu gwneud yn fwy agored i weithgarwch troseddol (Bodernhorn et al., 2017). Mae hyn yn broblem wrth geisio deillio tuedd gyffredinol o uchder o'r data sydd ar gael, gan nad oes cofrestr uchder cyffredinol ar hyn o bryd, ac mae'r cofrestrau hynny sydd ar gael yn dangos tuedd samplu difrifol.Fodd bynnag, o'r data hwn gallwn gael rhai casgliadau ar gyfer y grwpiau hynny a gafodd eu cynrychioli'n enwog yn y samplau hyn (y fyddin a charchardai): y dosbarth gweithiol tlawd. Mae Bodenhorn et al. (2017) yn dangos bod y “pos” diwydiannu hefyd yn bresennol yn yr Unol Daleithiau, lle mae'r patrwm o uchder sy'n gostwng o 1750 hyd at 1850 yn ddryslyd oherwydd ei fod yn ymateb yn wrthdro i'r dangosyddion confensiynol a awgrymwyd ar y pryd, sef economi America. yn tyfu ac yn datblygu'n gyflym, senario tebyg i'r un a brofwyd yn Lloegr, gyda'r berthynas wrthdro ryfeddol ar y pryd rhwng twf economaidd a statws cyfartalog.

Gellir cael rhai esboniadau i'r pos diwydiannu trwy dalu mwy o sylw i ffactorau sylfaenol. Er enghraifft, arweiniodd gostyngiadau yn argaeledd bwydydd oherwydd cynnydd yn eu pris cymharol at duedd ar i lawr yn statws maethol net y boblogaeth. Ar wahân iddo, canlyniad uniongyrchol diwydiannu yn y tymor byr, fel y gwyddys yn eang, oedd cynnydd mewn afiechydon a gwaethygu amodau glanweithiol sylfaenol oherwydd gorlenwi dinasoedd a materion awyru mewn ffatrïoedd ac adeiladau tai, lle'r oedd gweithwyr yn byw. Mae hyn yn effeithio'n negyddol ar y mesur uchder cyfartalog, oherwydd bod amodau glanweithiol a phrisiau bwyd cymharol uwch yn cael mwy o effaith negyddol ar uchder gweithwyr tlawd na'reffaith ymylol gadarnhaol a gafodd twf economaidd ar uchelfannau dosbarth canol ac uwch. Felly, oherwydd effaith cyfansoddiad, aeth y duedd uchder cyfartalog i lawr yn bendant ar y pryd, waeth beth oedd yr incwm cynyddol y pen . Trwy arsylwi'n ofalus ar y data gallwn hyd yn oed ganfod sut mae amrywiadau uchder yn osgiliad wrth ddadansoddi tueddiadau uchder yn ôl cyflogaeth. Er enghraifft, oherwydd y dwyster gwaith eithafol mewn diwydiant ar y pryd, roedd uchder cyfartalog gweithwyr ffatri ifanc yn dioddef llawer mwy nag uchder ffermwyr neu weithwyr coler wen, a all fod yn gliw arall i ddatgysylltu data uchder a dileu rhai rhagfarnau wrth ddadansoddi. mae'n rhoi tystiolaeth anthropometrig fwy cadarn ac efallai mwy terfynol i ni o'r cyfnod.

Ar y llaw arall, eglurhad amgenach i'r pos diwydiannu drwy gyfeirio at ddiffygion mesur difrifol . Dadleua Ewout Depauw a Deborah Oxley (2019), yn eu papur Plant Bach, pobl ifanc yn eu harddegau, ac uchderau terfynol: pwysigrwydd glasoed i oedolion gwrywaidd, Fflandrys, 1800-76, nad yw statws oedolyn yn dal yn llawn safonau byw adeg geni ond mae'n well o lawer o ran nodi amodau byw dros flynyddoedd twf y glasoed, oherwydd mai'r cyfnod hwn yw'r mwyaf dylanwadol ar statws terfynol, yn enwedig o 11 i 18 oed. Mae Depauw ac Oxley (2019) yn gwrth-ddweud rhagdybiaeth tarddiad y ffetws, sy'n dadlau y maeth hwnnwstatws yn ystod beichiogrwydd yw'r un sy'n effeithio'n fwy ar ddatblygiad ac a adlewyrchir o ganlyniad yn uchder terfynol oedolion. Fodd bynnag, credant fod tystiolaeth yn awgrymu bod amgylchedd afiechyd, cymeriant maethol ac amodau glanweithiol yn ystod y blynyddoedd twf glasoed canolog yn cael eu hadlewyrchu'n llawer mwy penodol ar fesuriadau uchder terfynol na safon byw plant bach. Mae glasoed yn gyfnod hanfodol ar gyfer pennu uchder terfynol, gan ei fod yn gyfnod dal i fyny twf, sy'n golygu pe bai tarfu ar dwf oherwydd sarhad maeth neu iechyd yn ystod plentyndod cynnar, gallai twf coll gael ei adennill yn rhannol o leiaf pe bai safonau byw yn gwella yn ystod glasoed. blynyddoedd, gyda bechgyn yn eu harddegau ar ddiwedd y XVIIIfed a dechrau’r XIXfed ganrif yn arbennig o sensitif i amodau economaidd-gymdeithasol ar gyfer twf, gan fod ganddynt fwy o ofynion calorïau na merched yn eu harddegau (Depauw ac Oxley, 2019). Dyma'r prif reswm dros arloesi'r awduron wrth fesur uchder ac amodau byw ar y pryd, trwy drefnu cyfres ddata yn wahanol o ran sut y gall uchder terfynol ar wahanol oedrannau ymwneud ag amlygiad i amodau economaidd ac iechyd ar wahanol adegau trwy gydol y cyfnod twf. . . Maent yn astudio hyn trwy gasglu data o garchar Bruges, gan gyfiawnhau hyn fel ffynhonnell astudio addas er gwaethaf y rhagfarnau a eglurwyd eisoes mewn cofrestrau carchardai, gan ddadlau bod carcharorionRoedd grŵp penodol yn adlewyrchu amodau'r dosbarth gweithiol tlawd yn bennaf. Er mwyn cael canlyniadau hirdymor effeithiau iechyd a lles ar dwf ac atal sioc economaidd dros dro rhag effeithio ar y canlyniadau hyn, mae Depauw ac Oxley (2017) yn defnyddio amrywiadau blynyddol mewn prisiau a chyfraddau marwolaethau i ddatgysylltu’r cysylltiadau mwy cyffredinol ag amodau macro-economaidd .

Trwy’r traethawd hwn, nid wyf eto wedi cyflwyno canlyniadau a chasgliadau rhifiadol y gwahanol awduron, oherwydd y maent weithiau’n ymwahanu ac yn cyflwyno darluniau gwahanol o safonau byw adeg y Chwyldro Diwydiannol. Nid yw'r canlyniadau hyn yn ddilys ar gyfer ein dadansoddiad os o'r blaen nad ydym yn oedi ac yn treulio peth amser yn ceisio deall a deall eu gwahanol fethodolegau, ac yn gyffredinol, y rhesymau a roddant dros ddefnyddio eu methodoleg benodol a'r diffygion a gyflwynir ganddynt. Unwaith y bydd hyn wedi’i ddeall, gallwn yn awr ganolbwyntio, yn rhannol o leiaf, ar ddadansoddi’r canlyniadau a gyflwynir gan yr awduron a luniwyd yn llyfryddiaeth y traethawd hwn, gan roi tueddiadau yn eu cyd-destun a sylwi ar gymhlethdod ac amhosibilrwydd bron cael un casgliad cadarn o safonau byw. ar y pryd. Fodd bynnag, nid dyma oedd bwriad yr astudiaethau amrywiol hyn erioed, ond mynd i'r afael â methodolegau ac arwain at ddatblygiadau mewn dadansoddiad meintiol o hanes economaidd.

Gweld hefyd: Yin a Yang: Ystyr

Wrth edrych ar y canlyniadau, mae Voth (2004) yn canfod bod
Nicholas Cruz
Nicholas Cruz
Mae Nicholas Cruz yn ddarllenwr tarot profiadol, yn frwd dros ysbrydol ac yn ddysgwr brwd. Gyda dros ddegawd o brofiad yn y byd cyfriniol, mae Nicholas wedi ymgolli ym myd tarot a darllen cardiau, gan geisio ehangu ei wybodaeth a'i ddealltwriaeth yn gyson. Fel gredwr naturiol-anedig, mae wedi hogi ei alluoedd i ddarparu mewnwelediadau ac arweiniad dwfn trwy ei ddehongliad medrus o'r cardiau.Mae Nicholas yn gredwr angerddol yng ngrym trawsnewidiol tarot, gan ei ddefnyddio fel arf ar gyfer twf personol, hunan-fyfyrio, a grymuso eraill. Mae ei flog yn llwyfan i rannu ei arbenigedd, gan ddarparu adnoddau gwerthfawr a chanllawiau cynhwysfawr i ddechreuwyr ac ymarferwyr profiadol fel ei gilydd.Yn adnabyddus am ei natur gynnes a hawdd mynd ato, mae Nicholas wedi adeiladu cymuned ar-lein gref sy'n canolbwyntio ar ddarllen tarot a chardiau. Mae ei awydd gwirioneddol i helpu eraill i ddarganfod eu gwir botensial a dod o hyd i eglurder yng nghanol ansicrwydd bywyd yn atseinio gyda'i gynulleidfa, gan feithrin amgylchedd cefnogol a chalonogol ar gyfer archwilio ysbrydol.Y tu hwnt i'r tarot, mae Nicholas hefyd wedi'i gysylltu'n ddwfn ag amrywiol arferion ysbrydol, gan gynnwys sêr-ddewiniaeth, rhifyddiaeth, a iachâd grisial. Mae'n ymfalchïo mewn cynnig ymagwedd gyfannol at ddewiniaeth, gan ddefnyddio'r dulliau cyflenwol hyn i ddarparu profiad cyflawn a phersonol i'w gleientiaid.Felawdur, mae geiriau Nicholas yn llifo'n ddiymdrech, gan daro cydbwysedd rhwng dysgeidiaeth dreiddgar ac adrodd straeon difyr. Trwy ei flog, mae’n plethu ei wybodaeth, ei brofiadau personol, a doethineb y cardiau ynghyd, gan greu gofod sy’n swyno darllenwyr ac yn tanio eu chwilfrydedd. P'un a ydych chi'n ddechreuwr sy'n ceisio dysgu'r pethau sylfaenol neu'n chwiliwr profiadol sy'n chwilio am fewnwelediadau datblygedig, blog Nicholas Cruz o ddysgu tarot a chardiau yw'r adnodd mynediad ar gyfer popeth cyfriniol a goleuedig.