Durkheim (II): Y cysegredig a'r halogedig

Durkheim (II): Y cysegredig a'r halogedig
Nicholas Cruz

Yn yr erthygl flaenorol ar ymdriniaeth â meddylfryd Émile Durkheim (1858-1917) dywedasom na ddylid gwneud darlleniad materolwr neu leihaol o'i holl waith. Rhoddodd y cymdeithasegydd Ffrengig bwysigrwydd nodedig i deimladau anymwybodol wrth wneud ei ddadansoddiad o ymwybyddiaeth gyfunol, ar ôl gwirio bod sefydliadau moesol a chymdeithasol yn tarddu nid o resymu a chyfrifo, ond o achosion a chymhellion aneglur nad ydynt yn gysylltiedig â'r effeithiau. maent yn cynhyrchu ac felly ni allant egluro[1]. Enghraifft glasurol fyddai crefydd, pwnc y byddwn yn ei drafod yn yr adran hon.

Wedi dweud hynny, rhaid gwahaniaethu rhwng y cysyniad a gynigir gan Durkheim a'r anymwybod ar y cyd , a fathwyd gan y Seiciatrydd Swistir Carl G. Jung sydd, fodd bynnag, yn haeddu cymhariaeth fer. Roedd Durkheim yn gwahaniaethu trwy gydol ei waith rhwng ymwybyddiaeth gyfunol ac ymwybyddiaeth unigol . Byddai hefyd yn gwneud gwahaniaeth tebyg rhwng personoliaeth ac unigoliaeth, gan nodi na ellid eu trin fel cyfystyron yn unig. Mae'r bersonoliaeth, yn baradocsaidd, yn amhersonol, gan ei bod yn cynnwys elfennau goruwch-unigol sy'n dod o ffynhonnell allanol; tra bod unigoliaeth yn ymwneud â nodweddion biocemegol pob bod dynol. Mae pobl yn gweld y byd yn wahanol oherwydd ym mhob person yMae'r syniad o achosiaeth yn gynnyrch cyflyru cymdeithasol hirfaith, sydd â'i ffynonellau mewn totemiaeth. Gadewch inni gofio sut y daeth cynrychiolaeth jaguar yn y seremonïau a neilltuwyd i hela yn achos helfa dda yn effeithiol. Meddwl yn rhesymegol yw meddwl yn amhersonol, is-rywogaeth aeternitatis [6]. Ac os yw gwirionedd wedi'i gysylltu'n agos â bywyd cyfunol, a thybiwn y syniad o archdeipiau Jungiaidd fel capsiwlau o'r gwirionedd cyntefig hwn sy'n parhau i fod yn llonydd yn nyfnder yr anymwybod, efallai y gallai'r syniad o syncronedd llawer i'w wneud ag ef. mwy o bwysau o ran egluro perthnasoedd achosol nag y byddai astudiaethau clasurol yn ei awgrymu.

Yn wir, roedd pwyslais Durkheim mor fawr ar darddiad cymdeithasol yr holl gategorïau sy'n llywodraethu meddwl dynol, ei fod mewn rhyw ystyr yn rhoddi i gymdeithas y sefyllfa a ddaliai y duw ei hun mewn crefydd. Duw yw cymdeithas yn parchu ei hun, ac mae crefydd, felly, wedi'i seilio ar realiti . Byddai cymdeithas wedi gwneud y bod dynol yr hyn ydyw, gan ei ryddhau o hualau natur anifeiliaid a'i droi'n fod moesol. Yn fyr, mae credoau crefyddol yn mynegi realiti cymdeithasol yn symbolaidd ac yn drosiadol, gan eu bod yn ffurfweddu ymatebion i rai amodau bodolaeth ddynol. Fel hanesydd ycrefyddau Gall Mircea Eliade, 'crefydd' fod yn air defnyddiol o hyd os ydym yn cymryd i ystyriaeth nad yw o reidrwydd yn awgrymu cred mewn Duw, duwiau neu ysbrydion, ond yn cyfeirio'n unig at brofiad y cysegredig ac, felly, yn gysylltiedig â'r cysyniadau o fod, ystyr a gwirionedd. Nid yw'r cysegredig a'r elfennau sy'n ei ffurfio yn rhan o symbolaeth ddarfodedig yn unig, ond yn hytrach yn datgelu sefyllfaoedd dirfodol sylfaenol sy'n uniongyrchol berthnasol i'r bod dynol presennol[7]. Os deallwn nihiliaeth o'i gwraidd eirdarddol, fel dim, heb edau (heb berthynas, heb gysylltiad)[8], byddai crefydd yn ymddangos fel ffurf o religatio , edefyn arweiniol sy'n rhoi ymdeimlad i fodolaeth mewn mae cymdeithas gyfoes yn ymddangos yn gwbl anweledig gan rymoedd rhesymoli a thechnoleg bywyd. Yn ddiamau, cyflwynir agwedd at yr hynafol, at y cyntefig, fel rhywbeth hanfodol i oresgyn y gwagle dirfodol sy'n ymddangos fel pe bai'n teyrnasu yn ein cymdeithasau. Fodd bynnag, ni ddylid cyflawni'r dychweliad hwn o'r naïfrwydd a dybir gan eilunaddoliaeth a delfrydu cymdeithasau hynafol, ond o'r ddealltwriaeth y mae'r gwyddorau dynol yn caniatáu, fel exegesis mytholegol ac, yn y pen draw, ymchwiliad i fodolaeth y ffurfiau symbolaidd sydd wedi poblogi'r dychmygol ers yr hen amserhanes cyfunol cymdeithasau


[1] Tiryakian, E. (1962) Cymdeithaseg a dirfodolaeth. Buenos Aires: Amorrotou

Gweld hefyd: Darganfyddwch eich Rhifyddiaeth yn ôl eich Dyddiad Geni

[2] Ibid..

[3] Ibid..

[4] Mckenna, T (1993) Danteithfwyd y duwiau. Barcelona: Paídos

[5] Jung, C. (2002) Dyn a'i symbolau. Caralt: Barcelona

[6] Tiryakian, E. (1962) Cymdeithaseg a dirfodolaeth. Buenos Aires: Amorrotou

[7] Eliade, M. (2019) Y chwiliad. Hanes ac ystyr crefyddau. Kairós: Barcelona

Gweld hefyd: Beth mae Inverted Moon yn ei olygu?

[8] Esquirol, J.M (2015) Y gwrthwynebiad agos. Cliff: Barcelona

Os ydych chi eisiau gwybod erthyglau eraill tebyg i Durkheim (II): Y sanctaidd a'r halogedig gallwch ymweld â'r categori Eraill .

Mae cynrychioliadau ar y cyd yn cymryd gwahanol arlliwiau. Byddai'r cynrychioliadau cyfunol hyn i'w cael yn yr ymwybyddiaeth gyfunol, ac mae eu mewnoli mewn unigolion yn darparu nodweddion generig y casgliad yr ydym yn byw ynddo. Hynny yw, maent yn effeithio'n anymwybodol ar ymwybyddiaeth unigol, a hyd yn oed yn mynd y tu hwnt iddo, oherwydd eu bod yn rhan o rywbeth uwch a pharhaol na nhw eu hunain: cymdeithas. Felly, yn dibynnu ar y gymdeithas y cawn ein hunain ynddi (cofiwch nad oes y fath beth â chymdeithas gyffredinoli Durkheim, ond yn hytrach ei bod yn ymateb i nodweddion ac anghenion yr unigolion sy'n rhan ohoni. ) bydd cynrychioliadau unigol o ffenomenau yn amrywio. Sylwadau sy'n mynd y tu hwnt iddo oherwydd, hyd yn oed os bydd unigolyn yn marw, mae cymdeithas yn parhau â'i chwrs heb unrhyw aflonyddwch, fel ei bod yn well na bodau dynol.

Ar y llaw arall, yn dibynnu ar gymhlethdod y broses gymdeithasoli, sy'n byth Mae'n digwydd mewn ffordd homogenaidd, mae unigolion yn cyflwyno newidiadau mewn cynrychioliadau cyfunol yn seiliedig ar eu profiad bywyd. Er enghraifft, yn yr achos sy'n peri pryder i ni yma, mae gan y cysegredig, er ei fod yn cynnwys mwy neu lai o elfennau cyffredin ym mhob cymdeithas, arlliwiau gwahanol o fewn pob un ohonynt, a hyd yn oed ar lefel unigol mae'n amrywio yn dibynnu ar sut. gwelir.profiad bobsydd, er ei bod yn wir nad yw'r cysegredig fel y cyfryw yn poeni fawr ddim am y ffaith hon, gan ei fod yn rhan o rywbeth sy'n llawer mwy na'r unigolyn. Fel y gwelwn yn nes ymlaen, roedd Durkheim, fel llawer o feddylwyr ei gyfnod, yn drysu cymhlethdod gyda rhagoriaeth. Gwelsom eisoes sut yr oedd Auguste Comte yn ystyried cymdeithaseg fel gwyddor ragorol am fod, yn ei farn ef, y mwyaf cymhleth o'r holl wyddorau.

Gallwn weld tebygrwydd o gynrychioliadau cymdeithasol Durkheimian ag archeteipiau Jungeaidd, yn ogystal ag o ei mynychder trwy yr anymwybodol. Ar gyfer Jung, byddai'r archeteipiau'n gweithredu mewn ffordd debyg, fel cynrychioliadau o'r hyn a alwodd yn gyfanrwydd y seice, yr hunan, a fyddai'n dod i'r amlwg fel symbolau o'r anymwybod ar y cyd ac a fyddai'n amlygu pan fyddai angen gwthio penodol ar yr ymwybyddiaeth i gyflawni tasgau. that it could not perfformio ar ei ben ei hun. Byddem yn bendant yn wynebu rhannau cyfan, y mae eu hamlygiad yn ymddangos yn gysylltiedig â'r symbolau, defodau a mythau sy'n bresennol yn hanes dynoliaeth. Er mwyn i'r broses unigolu, sy'n angenrheidiol i bob bod dynol gyflawni hunan-wireddiad, ddigwydd, mae archeteipiau'n ymddangos fel briwsion bara y mae'n rhaid eu hadnabod a'u dehongli er mwyn dilyn y llwybr sy'n ein harwain i ddod yn hunan. Er enghraifft, archdeip sy'n gysylltiedig â defodau hynafol yw cychwyn.Rhaid i bob bod dynol fynd trwy broses gychwyn sy'n ei arwain i gymryd rhan yn y trosgynnol, y cysegredig. Er bod seciwlareiddio cymdeithas wedi dadsacroli a digalonni'r arferiad hwn, mae pob bod dynol yn mynd trwy eiliadau o argyfwng dirfodol a dioddefaint a fyddai'n gwasanaethu fel dioddefaint cychwyn ac, ar ôl eu goresgyn, byddent yn dod yn nes at eu hunain. Gallai'r cychwyn gael ei gydnabod mewn symbolau archdeipaidd sy'n bresennol mewn breuddwydion neu weledigaethau o'r anymwybodol (cynrychioliadau cyfunol, yn nhermau Durkheimian) sy'n symbol o'r ddefod newid byd i aeddfedrwydd seicolegol, a fyddai'n awgrymu gadael anghyfrifoldeb plentynnaidd ar ei ôl.

Byddem yn cyfarfod ‘Felly, cyn lefelau gwahanol o’r anymwybodol. Er y byddai'r ymwybyddiaeth gyfunol Durkheimian yn cael ei leoli ar lefel gyntaf, yn agosach at ymwybyddiaeth, byddai'r anymwybod cyfunol yn cael ei leoli ar ddyfnder mwy. Mae cynrychioliadau cyfunol Durkheim yn pwysleisio pryder y cymdeithasegydd rhwng yr unigolyn a deuoliaeth y gymdeithas, y priodolodd briodweddau deinamig iddo. Yn yr un modd ag y mae cymdeithas yn cael ei mewnoli yn yr unigolyn, mae'r unigolyn yn cael ei fewnoli mewn cymdeithas . Hynny yw, mae'r unigolyn nid yn unig yn cynnwys rhan gymdeithasol, sy'n ddieithr i'w gyfansoddiad biolegol, sy'n newid ac yn amrywiol yn dibynnu ar y gwahanol gymdeithasau (os nadmae rhywbeth fel cymdeithas gyffredinol, felly, nid oes natur ddynol gyffredinol ychwaith), ond mae'r un unigolyn yn allanoli ei hun ac yn effeithio ar gymdeithas, gan ei haddasu a chyflwyno prosesau newid. Felly, byddai rhan gymdeithasol y bod dynol, sy'n cynnwys holl hanes cymdeithas, hefyd i'w chael wedi'i hangori ar lefel ddyfnach, yn y fath fodd fel ei bod yn dianc rhag unrhyw ddadansoddiad sy'n deillio'n gyfan gwbl o'r deallusrwydd.

Yn Ffurfiau elfennol bywyd crefyddol (1912) ceisiodd Durkheim ddarganfod tarddiad cynrychioliadau torfol, gan wneud dadansoddiad o'r hyn a ystyrid bryd hynny fel yr hynaf o'r holl gymdeithasau: cymdeithas gynfrodorol Awstralia . Yn ei astudiaeth o grefydd totem, sylweddolodd Durkheim fod cynrychioliadau symbolaidd totemaidd yn gynrychioliadau o'r gymdeithas ei hun. Roedd symbolau totemaidd yn gweithredu fel materoli'r enaid cymdeithasol mewn gwrthrychau ffisegol, anifeiliaid, planhigion, neu gymysgedd rhwng y ddau; a byddent yn dyfod i wasanaethu y swyddogaeth o gydlyniad cymdeithasol a briodolai y cymdeithasegwr i grefydd. Er enghraifft, pan oedd y llwythau yn defnyddio cynrychiolaeth jaguar yn eu seremonïau, yr hyn a wnaethant oedd efelychu'r jaguar hwnnw, yn y fath fodd fel bod y gwrthrych dynwared yn cael llawer mwy o werth na'r peth dynwaredol. Perfformiwyd y defodau hyn er enghraifft,cael gwell- iant mewn hela, fel, trwy gynnrychioli aelodau y llwyth i'r anifail, y daethant yr un, gan gyflawni eu dybenion. Felly, yn ôl y cymdeithasegydd, nid yw'r duwiau yn ddim mwy na grymoedd cyfunol, wedi'u hymgnawdoliad o dan ffurf faterol . Goruchafiaeth y duwiau dros ddynion yw y grŵp dros ei aelodau. [2]

Nawr, o ble mae'r ddeuoliaeth sanctaidd-profane sy'n bresennol yn y rhan fwyaf o systemau crefyddol yn dod? Mae damcaniaethau fel animistiaeth neu naturiaeth yn cadarnhau bod gwahaniaeth o'r fath yn gorwedd mewn ffenomenau naturiol trefn ffisegol neu fiolegol. Mae eraill wedi dadlau bod ei ffynhonnell i'w chael mewn gwladwriaethau breuddwyd, lle mae'n ymddangos bod yr enaid yn gadael y corff ac yn mynd i mewn i fyd arall sy'n cael ei lywodraethu gan ei gyfreithiau ei hun. Ac, ar y llaw arall, down ar draws damcaniaethau sy'n awgrymu mai grymoedd natur ac amlygiadau cosmig yw ffynhonnell y dwyfol [3].

Wrth gwrs, nid yw'n ddibwys i aros i fyfyrio ar a thema sydd wedi cynhyrchu gwrthodiad a diddordeb trwy gydol hanes y ddynoliaeth. Roedd Durkheim yn glir iawn: nid yw dyn na natur yn cynnwys y cysegredig fel elfen gyfansoddol, felly er mwyn iddo amlygu ei hun, rhaid bod ffynhonnell arall, na allai iddo fod ar wahân i gymdeithas. Ysgogwyd cynulliadau seremonïol, yn wahanol i fywyd bob dyddeferwiaeth ymhlith yr unigolion, a gollodd ymwybyddiaeth ohonynt eu hunain ac a ddaeth yn un gyda'r holl lwyth. Yn fyr, mae ffynhonnell y byd crefyddol yn fath o ryngweithio cymdeithasol y mae unigolion yn ei weld fel byd arall , gan fod profiad unigol a chyffredinol yn ddieithr. Mae pwysigrwydd defodau yn troi o amgylch yr ymdeimlad hwn, fel ffordd i sacraleiddio'r beunyddiol, i'w wahanu ac ar yr un pryd yn darparu cydlyniad i gymdeithas trwy wireddu agweddau sy'n ymwneud ag ef ei hun ar ffurf defodau neu wrthrychau.

Y mae cyfanrwydd yr amgylchedd cymdeithasol felly yn ymddangos i ni fel pe bai grymoedd sydd, mewn gwirionedd, yn bodoli yn ein meddwl ni yn unig. Fel y gallwn weld, mae Durkheim yn priodoli pwysigrwydd sylfaenol i'r symbolaidd o fewn bywyd cymdeithasol, gan ganolbwyntio ei ddiddordeb ar y berthynas rhwng meddwl a mater, rhywbeth a fyddai hefyd yn obsesiwn â Jung. Nid yw ystyr gwrthrychau yn deillio o'u priodweddau cynhenid, ond o'r ffaith eu bod yn symbolau o gynrychioliadau cyfunol cymdeithas . Syniadau neu gynrychioliadau meddyliol yw grymoedd sy'n deillio o'r teimlad bod y gymuned yn ysbrydoli yn ei haelodau, a bob amser yn dibynnu ar y gymuned yn credu ynddynt [4] . Cawn yma yr un syniad o'r angen am gyfreithlondeb ffurfiau cymdeithasol i gymdeithas weithredu ag a hyrwyddir gan ddamcaniaethwyrconsensws cymdeithasol. Mae sefydliadau cymdeithasol yn bodoli ac yn gweithio fel y maent cyn belled ag y cynhelir y gred o'u cwmpas. Byddai’n ddilysiad theorem adnabyddus Thomas: “ os yw unigolion yn diffinio sefyllfa fel sefyllfa real, bydd yn real yn ei chanlyniadau ”. Defnyddiodd y cymdeithasegydd Robert K. Merton theorem Thomas i ddiffinio'r hyn a alwodd yn broffwydoliaeth hunangyflawnol, gan ddadansoddi'r ffenomenau a ddigwyddodd yn ystod damwain 1929. Pan ledodd y si ffug fod y banciau'n ansolfent, rhedodd pawb i dynnu eu dyddodion oddi arnynt , gan adael y banciau, i bob pwrpas yn fethdalwr. Mae credoau, yn fyr, yn rymoedd pwerus y gall eu canlyniadau fod yn wrthrychol ac yn ddiriaethol, ac nid yn unig yn berthynol i'r awyren oddrychol . Daw'r ffug yn wir, ac mae iddo ganlyniadau nodedig yn y byd go iawn. Hynny yw, gallai'r berthynas rhwng seice a mater gynnal llawer mwy o ddeinameg a dwyochredd nag a fyddai'n ymddangos ar yr olwg gyntaf.

Mae Jung yn dangos hyn gyda'i gysyniad o synchronicity. Mae synchronicity yn ffenomen sy'n dianc rhag unrhyw esboniad achos-effaith. Mae'n debyg y byddent yn ddigwyddiadau digyswllt sy'n digwydd pan fydd archdeip yn cael ei actifadu. Hynny yw, dau ddigwyddiad sy'n digwydd ar yr un pryd wedi'u cysylltu gan ystyr mewn modd achlysurol[5]. byddwn yn cyfarfod o'r blaencyd-ddigwyddiadau arwyddocaol bod yr anymwybodol yn plethu gyda'i gilydd ac yn cynysgaeddu ag ystyr, yn y fath fodd fel ei bod yn ymddangos eu bod yn cynnal perthynas debyg i achos ac effaith. Bydd Durkheim hefyd yn dadansoddi tarddiad y syniad o achos, yn ogystal â'r cysyniadau o amser a gofod sy'n llywodraethu categorïau meddwl dynol. I Durkheim, nid yw'n ymwneud â chysyniadau sy'n ymddangos o gael eu rhoi a priori , ond mae eu tarddiad yn gymdeithasol. Arweiniodd rhythm bywyd y syniad o amser, a dosbarthiad ecolegol y llwyth, i syniadau cyntaf y categori gofod. Byddai'r cysyniad o achosiaeth fel cyswllt rhwng ffenomenau yn ymateb i'r un berthynas. Roedd David Hume wedi nodi na all ein profiad synhwyraidd o natur ar ei ben ei hun ein harwain at gategori rhesymegol yr achos. Rydym yn canfod olyniaeth o synwyriadau, ond nid oes dim yn dynodi bod perthynas achos-effaith rhyngddynt . Mae'r berthynas hon, yn ôl Durkheim, yn awgrymu'r syniad o effeithiolrwydd. Peth a all gynyrchu rhyw gyfnewidiad yw achos ; y gallu nad yw eto wedi amlygu fel grym, ac un o'i effeithiau yw gwireddu'r pŵer hwn. Mewn cymdeithasau cyntefig, y grym hwnnw oedd mana , wakan neu orenda , grym amhersonol y gellid ei ddefnyddio trwy ddilyn y defodau priodol sy'n gysylltiedig â hud. Felly, mae'r ffaith bod y deallusrwydd yn derbyn yn ddi-gwestiwn y
Nicholas Cruz
Nicholas Cruz
Mae Nicholas Cruz yn ddarllenwr tarot profiadol, yn frwd dros ysbrydol ac yn ddysgwr brwd. Gyda dros ddegawd o brofiad yn y byd cyfriniol, mae Nicholas wedi ymgolli ym myd tarot a darllen cardiau, gan geisio ehangu ei wybodaeth a'i ddealltwriaeth yn gyson. Fel gredwr naturiol-anedig, mae wedi hogi ei alluoedd i ddarparu mewnwelediadau ac arweiniad dwfn trwy ei ddehongliad medrus o'r cardiau.Mae Nicholas yn gredwr angerddol yng ngrym trawsnewidiol tarot, gan ei ddefnyddio fel arf ar gyfer twf personol, hunan-fyfyrio, a grymuso eraill. Mae ei flog yn llwyfan i rannu ei arbenigedd, gan ddarparu adnoddau gwerthfawr a chanllawiau cynhwysfawr i ddechreuwyr ac ymarferwyr profiadol fel ei gilydd.Yn adnabyddus am ei natur gynnes a hawdd mynd ato, mae Nicholas wedi adeiladu cymuned ar-lein gref sy'n canolbwyntio ar ddarllen tarot a chardiau. Mae ei awydd gwirioneddol i helpu eraill i ddarganfod eu gwir botensial a dod o hyd i eglurder yng nghanol ansicrwydd bywyd yn atseinio gyda'i gynulleidfa, gan feithrin amgylchedd cefnogol a chalonogol ar gyfer archwilio ysbrydol.Y tu hwnt i'r tarot, mae Nicholas hefyd wedi'i gysylltu'n ddwfn ag amrywiol arferion ysbrydol, gan gynnwys sêr-ddewiniaeth, rhifyddiaeth, a iachâd grisial. Mae'n ymfalchïo mewn cynnig ymagwedd gyfannol at ddewiniaeth, gan ddefnyddio'r dulliau cyflenwol hyn i ddarparu profiad cyflawn a phersonol i'w gleientiaid.Felawdur, mae geiriau Nicholas yn llifo'n ddiymdrech, gan daro cydbwysedd rhwng dysgeidiaeth dreiddgar ac adrodd straeon difyr. Trwy ei flog, mae’n plethu ei wybodaeth, ei brofiadau personol, a doethineb y cardiau ynghyd, gan greu gofod sy’n swyno darllenwyr ac yn tanio eu chwilfrydedd. P'un a ydych chi'n ddechreuwr sy'n ceisio dysgu'r pethau sylfaenol neu'n chwiliwr profiadol sy'n chwilio am fewnwelediadau datblygedig, blog Nicholas Cruz o ddysgu tarot a chardiau yw'r adnodd mynediad ar gyfer popeth cyfriniol a goleuedig.