A yw'n bosibl barnu'r gorffennol o'r presennol? Anatomeg o ddadl

A yw'n bosibl barnu'r gorffennol o'r presennol? Anatomeg o ddadl
Nicholas Cruz

« Mae'r gorffennol yn wlad bell. Maen nhw'n gwneud pethau'n wahanol yno »

L. P. Hartley – Y Go-Rhwng (1953)

Mae'n gyffredin clywed na ddylem farnu'r gorffennol o gategorïau'r presennol. Yn aml mae’r ymadrodd hwn yn cyfeirio’n benodol at farnau moesol : dylid, fe ddadleuir, ymatal rhag cymhwyso i’r gorffennol pell yr egwyddorion moesol a ddefnyddiwn yn y presennol (y rhai a ddefnyddiwn i ddweud hynny gweithred yn anghyfiawn neu'n foesol anghywir, a'u bod hefyd yn ein helpu i briodoli cyfrifoldeb moesol i unigolion, grwpiau neu sefydliadau). Er enghraifft, mewn cyfweliad yn 2018, pan ofynnwyd iddo am goncwest America, atebodd yr awdur Arturo Pérez-Reverte fod " barnu'r gorffennol â llygaid y presennol yn warthus ".[i] Mae'r ymadrodd hwn, fodd bynnag, mae’n eithaf amwys, ac nid yw’r rhai sy’n ei ddefnyddio fel arfer yn nodi’n union sut y maent yn ei ddeall. Amcan yr erthygl hon yw ceisio taflu rhywfaint o oleuni ar y cwestiwn hwn, gan ddangos y tu ôl i'r hyn a all ymddangos yn egwyddor reddfol ddeniadol (i rai pobl o leiaf), mae traethodau ymchwil annhebygol a pheth dryswch arall wedi'u cuddio.

Un mae dehongliad posibl yn llythrennol: pan fyddwn yn sôn am ddigwyddiadau a ddigwyddodd gannoedd (neu hyd yn oed filoedd) o flynyddoedd yn ôl, ni fyddai’n gwneud synnwyr—neu a fyddai, beth bynnag, yn anghywir— i gymhwyso’r safonau"unfath ym mhob ffordd ac eithrio pellter amser."

Os ydych chi eisiau gwybod erthyglau eraill tebyg i A yw'n bosibl barnu'r gorffennol o'r presennol? Anatomeg o ddadl gallwch ymweld â'r categori Esoterigiaeth .

o gywirdeb moesol a gymhwyswn yn ypresennol. Mae hon, ar un ystyr, yn safbwynt perthynol, gan ei fod yn awgrymu bod barnau am yr hyn sy'n foesol gywir, neu'n dda, neu'n gyfiawn, hyd yn oed o'i gymhwyso at weithredoedd neu ddigwyddiadau unfath,[ii] yn dibynnu ar y cyfnod hanesyddol y digwyddodd y rhain ynddo. digwyddiadau perthnasol yn cael eu cynnal. Mae'r safbwynt hwn, fodd bynnag, yn annhebygol iawn. I ddechrau, oherwydd y byddai’n ein gorfodi i ddod i’r casgliad, er enghraifft, yn y cyfnodau hanesyddol hynny lle nad oedd y normau moesol amlycaf yn condemnio caethwasiaeth, roedd hwn yn arfer moesol dderbyniol. Fel arall, wrth gwrs, byddem yn gosod safonau’r presennol ar arferion y gorffennol. Nawr, mae'n ymddangos yn eithaf amlwg bod caethwasiaeth yn arfer anfoesol, waeth beth fo'r cyfnod hanesyddol penodol y mae'n cael ei ymarfer ynddo, a waeth beth yw credoau moesol y rhai sy'n byw ym mhob cyfnod penodol. Yn yr un modd, nid yw'n ymddangos bod anfoesoldeb erchyllterau mawr yr 20fed ganrif (fel yr Holocost, y gulag, neu'r Chwyldro Diwylliannol Maoist) yn dibynnu ar beth oedd y credoau moesol cyffredinol ar y pryd. Hyd yn oed petaent wedi cefnogi'r ffeithiau hyn, yn sicr ychydig iawn fyddai am ddod i'r casgliad y byddai hyn wedi eu cyfiawnhau (neu, o leiaf, wedi eu himiwneiddio rhag cerydd moesol y dyfodol).

Yn ail, un arall.Y broblem gyda dehongliad llythrennol y thesis na allwn farnu'r gorffennol â llygaid y presennol yw, yn y rhan fwyaf o achosion, ei bod yn amhosibl dod o hyd i "un llais" yn y gorffennol. Pan dderbyniwyd cyfreithlondeb concwest America yn gyffredinol, roedd lleisiau yn ei gwestiynu (yr un mwyaf adnabyddus a mwyaf dadleuol oedd un y cenhadwr Sbaenaidd Bartolomé de las Casas). Yn yr un modd, pan ystyriwyd caethwasiaeth yn arfer derbyniol, roedd yna rai a alwodd am ei ddileu (yn wir, erbyn diwedd y 18fed ganrif, byddai hyd yn oed rhywun fel caethwas Thomas Jefferson yn galw'r arfer yn "drosedd ffiaidd"). Gan fod lleisiau anghydsyniol wedi bod ym mhob oes bron, ac mewn perthynas â bron unrhyw arfer neu ddigwyddiad perthnasol, nid yw’n glir i ba raddau y byddai beirniadu’r arferion a’r digwyddiadau dywededig yn golygu beirniadu’r gorffennol â llygaid y cyhoedd. presennol (hynny yw, trwy gategorïau, egwyddorion a safonau moesol cynhwysol y presennol). Mae'n ymddangos, felly, y byddai'r rhai sy'n beirniadu, o'r presennol, y goncwest ar America neu gaethwasiaeth, yn mabwysiadu (yn rhannol o leiaf) egwyddorion a safonau moesol a oedd yn nodweddiadol o'r amser y cawsant eu cynhyrchu - yn yr ystyr hynny roedden nhw'n egwyddorion a safonau a dybiwyd gan rai grwpiau ar y pryd.

Trydedd broblem gyda'r dehongliadllythrennol yw, os ydym yn cyfaddef hynny, ei bod yn anodd esbonio pam na ddylem dderbyn perthnasedd eraill (sydd, yn gyffredinol, y rhai sy'n haeru na ddylid barnu'r gorffennol yng ngoleuni'r presennol yn llawer llai parod i'w derbyn). Er enghraifft, nid yw perthnasedd daearyddol neu ddiwylliannol , yn unol â hynny pan fyddwn yn sôn am ddigwyddiadau a ddigwyddodd mewn lleoedd anghysbell, neu mewn diwylliannau gwahanol iawn i'n rhai ni, yn gwneud synnwyr - neu mae camgymeriad mawr—gymhwyso safonau moesol ein diwylliant neu ein tiriogaeth. Os byddwn yn gwrthod y perthnasedd olaf hyn (hynny yw, os ydym yn gwrthod y dylai dwy weithred union yr un fath dderbyn cymwysterau moesol gwahanol oherwydd eu bod yn digwydd filoedd o gilometrau ar wahân, neu mewn diwylliannau gwahanol), oni ddylem hefyd wrthod perthynoliaeth toriad tymhorol neu hanesyddol? Hynny yw, os gallwn farnu beth sy'n digwydd mewn diwylliannau eraill trwy'r categorïau a'r safonau sydd amlycaf yn ein diwylliant, pam na allem farnu digwyddiadau'r gorffennol yn ôl categorïau a safonau'r presennol? Wrth gwrs, nid yw'r ffaith nad yw'n amlwg beth yw'r gwahaniaeth rhwng y ddau fath o berthynoledd yn awgrymu na all fod (er, beth bynnag, nid yw amddiffynwyr yr amrywiad hanesyddol wedi cynnig, cyn belled ag yr wyf i. gwybod, unrhyw esboniad) credadwy). Ac, ar y llaw arall, gall un bob amser gyflawni cydlyniad trwy gyfaddefpob perthynoledd (er gwaetha'r ffaith mai safle lleiafrifol iawn o fewn athroniaeth gyfoes yw perthnasedd moesol yn gyffredinol)

A yw hyn yn golygu nad yw amser o bwys o gwbl? Ddim o reidrwydd. Byddai dehongliad amgen posibl o’r syniad na allwn farnu’r gorffennol o’r presennol yn canolbwyntio’n gyfan gwbl ar rai barnau moesol penodol: yn benodol, y rhai sy’n awgrymu priodoliadau o gyfrifoldeb moesol . Gadewch i ni ddechrau gyda rhai gwahaniaethau sylfaenol. Yn gyffredinol, gall rhywbeth fod yn dda neu'n ddrwg, heb i ni allu dal unrhyw unigolyn penodol yn gyfrifol . Roedd daeargryn Lisbon ym 1755, er enghraifft, yn ddrwg (yn yr ystyr ei fod yn dinistrio pethau gwerthfawr), ond nid oedd yn annheg, ac nid yw'n bosibl dal unrhyw un yn foesol gyfrifol amdano (hynny yw, nid oes unrhyw un y gallwn ei gosbi am wedi gwneud hynny). wedi bod yn achos daeargryn Lisbon). Nawr, gadewch i ni edrych ar enghraifft ychydig yn wahanol. Tybiwch fy mod wedi tyfu i fyny mewn sect gyfrinachol, heb unrhyw gysylltiad o gwbl â'r byd y tu allan. Gartref ac yn yr ysgol, fe’m dysgir bod pawb nad ydynt yn rhannu ein ffordd o fyw wedi ymroi’n uffern i’n dinistrio ac na fyddant yn stopio nes eu bod wedi ein dinistrio’n llwyr, a bod eu harf mwyaf dinistriol—yr un sydd ag ef. byddant yn cyflawni eu cynllun drwg—yw y ffôn symudol. Nawr dychmygwch hynny un diwrnodman geni, ar derfynau'r diriogaeth y mae'r sect yn gweithredu ynddi, gyda dieithryn yn siarad ar ei ffôn symudol. Yn ofnus, rwy'n neidio arno, yn ei atal, gan glymu ei ddwylo fel na all gyflawni'r hyn rwy'n argyhoeddedig sy'n weithred erchyll. Yn yr achos hwn, nid ydym bellach yn sôn am ffenomenau naturiol yn unig: mae'r digwyddiadau'n digwydd yn fwriadol. Ac eto nid yw’n ymddangos y gallaf, mewn sefyllfa o’r math hwn, gael fy nal yn foesol gyfrifol am weithred anfoesol neu annheg. Neu, o leiaf, ddim yn gwbl gyfrifol. Yn reddfol, mae'n ymddangos yn berthnasol, wrth briodoli cyfrifoldeb moesol i unigolyn, i wybod pa wybodaeth oedd ar gael (neu a allai fod wedi bod ar gael yn realistig) ar adeg cyflawni gweithred benodol. Yn yr enghraifft hon, byddai'r holl ffynonellau gwybodaeth y gallwn fod wedi'u cyrchu'n realistig, o ystyried yr amgylchiadau, yn fy arwain i weld y dieithryn fel bygythiad.

Rhowch yn syml: cyfrifoldeb moesol (fel troseddol) yn ddarostyngedig i rai amgylchiadau eithrio (sy'n dirymu cyfrifoldeb moesol unigolyn yn llwyr) a lliniaru (sy'n cyfyngu ar y graddau yr ystyrir bod unigolyn yn foesol gyfrifol am gyflawniad) . Fel y gwelsom, mae'r wybodaeth (y ddau yr hyn sydd gan un ar gael de facto , yn ogystal â'r hyn y gallai rhywun fod wedi'i gael heb ormodeddanawsterau) yn gallu, ar adegau, o leiaf wanhau cyfrifoldeb moesol. Mae bodolaeth bygythiadau a gorfodaeth hefyd yn chwarae rhan debyg.

Wel, o gadw hyn mewn cof, byddai ail fersiwn (gryn dipyn yn wannach) o’r traethawd ymchwil na ellir barnu’r gorffennol â llygaid y presennol yn dod iddo. dweud na allwn briodoli cyfrifoldeb moesol am ddigwyddiadau'r gorffennol i'w hawduron fel pe bai egwyddorion moesol a safonau'r presennol yn y mwyafrif y pryd hynny . Mae hwn yn draethawd ymchwil credadwy: os byddaf i, sy’n ddinesydd gwlad ddiwydiannol yn yr 21ain ganrif, yn mynd at losgi gwraig sydd wedi’i chyhuddo o fod yn wrach, gellir fy nal, prima facie , yn foesol gyfrifol am gyfrannu i anghyfiawnder—canys yr wyf yn gyffredinol mewn sefyllfa lle y mae'n gymharol hawdd i mi gael gafael ar y wybodaeth angenrheidiol i wybod bod y credoau y mae'r cyhuddiadau dewiniaeth wedi'u hadeiladu arnynt yn ddi-sail. Nawr mae gwerinwr Ffrengig o'r ail ganrif ar bymtheg, er enghraifft, yn ei gael ei hun mewn sefyllfa dra gwahanol. Ar y naill law, mae hi'n byw mewn cymdeithas lle mae'n anodd cael gafael ar y wybodaeth angenrheidiol i benderfynu ar afresymoldeb y cyhuddiadau o ddewiniaeth. Ar y llaw arall, mae'n byw mewn cyd-destun sy'n ffafriol iawn i losgi gwrachod, lle mae'n anodd dod i gysylltiad â barngroes. Yn yr achos hwn, nid yw'r amgylchiadau pan fydd y gwerinwr yn datblygu ei gredoau a'i farn, i ddefnyddio mynegiant cyffredin mewn athroniaeth, yn ffafriol yn epistemaidd (o dan yr amgylchiadau hyn, nid yn unig y mae'n anodd a chostus rhesymu'n gywir, ond nid yw yn debyg o ddyfod i gyffyrddiad â chredoau sydd wedi eu cynysgaeddu â gwell cyfiawnhad). Mae'r anghymesuredd hwn yn sefyllfa'r ddau yn ymddangos yn berthnasol i briodoli cyfrifoldeb moesol: ei bod yn llawer anoddach yn y gorffennol ymgyfarwyddo â'r safonau moesol a'r categorïau a fyddai wedi condemnio gweithredoedd moesol yn debygol o leihau (er efallai nad yw'n dileu'n llwyr) rhai. cyfrifoldeb moesol. y rhai a gymerodd ran ynddynt.

Dylid nodi, fodd bynnag, o dan y cysyniad gwannach hwn, ei bod yn berffaith bosibl cadarnhau, pa fodd bynnag yr ydym yn rhoi cyfrifoldeb moesol i’w hawduron. , gall digwyddiadau'r gorffennol fod yn foesol annymunol . Nid yw’r ffaith na ellir dal pawb a gymerodd ran (neu a gyfrannodd at) llosgi gwrachod yn gwbl gyfrifol am yr anghyfiawnder yn golygu bod llosgi gwrachod yn anghyfiawn neu’n anfoesol—yn yr ystyr bod rhesymau moesol cymhellol dros beidio â chario. p'un a oedd eu hawduron yn eu deall ai peidio. Tybiwch, er enghraifft, bod llawer, o ystyried eich sefyllfa a'ch amgylchiadauNi allai rhai o'r rhai a gymerodd ran yn y goncwest ar America yn realistig fod wedi mabwysiadu'r credoau moesol angenrheidiol i gondemnio'r modd a ddefnyddiwyd ynddi. Byddai hyn yn caniatáu inni gymhwyso'r llymder yr ydym yn eu condemnio fel unigolion (byddai, yn ei hanfod, yn fwy anodd honni eu bod wedi'u hysgogi gan awydd am ddrygioni), ond nid i ddod i'r casgliad bod eu gweithredoedd wedi'u cyfiawnhau, neu eu himiwneiddio. yn erbyn beirniadaeth foesol y dyfodol—canys parhaodd rhesymau moesol cryf yn ei herbyn.

Mae'r drafodaeth hon yn amlwg yn gadael nifer o gwestiynau heb eu datrys. Er enghraifft, nid yw'n egluro o ba eiliad (neu o dan ba amgylchiadau penodol) y gallwn ddweud y gallai rhywun neu fod wedi gwybod bod rhywbeth fel caethwasiaeth yn foesol annymunol. Ond mae un peth yn glir: mae'r syniad na ellir barnu'r gorffennol yng ngolwg y presennol yn amwys iawn. Mewn ystyr llythrennol, mae'n arwain at gasgliadau sy'n anodd eu derbyn. Mewn ystyr wannach, mae'n debyg bod rhywbeth diddorol y tu ôl i'r syniad (er, wrth gwrs, mae'n gwestiwn agored a yw'r hyn sy'n weddill yn ddigon i gyfiawnhau rhai o'r traethodau ymchwil sydd yn enw gwrthwynebiad i farnu'r gorffennol o'r gorffennol). presennol yn tueddu i amddiffyn eu hunain).

Gweld hefyd: yr haul a'r swynwr

Delwedd: Kevin Olson / @kev01218

[i] //www.youtube.com/watch?v=AN3TQFREWUA&t=81s.

[ii] Ystyr "unfath" yma

Gweld hefyd: Coeden Bywyd yn ôl Dyddiad GeniNicholas Cruz
Nicholas Cruz
Mae Nicholas Cruz yn ddarllenwr tarot profiadol, yn frwd dros ysbrydol ac yn ddysgwr brwd. Gyda dros ddegawd o brofiad yn y byd cyfriniol, mae Nicholas wedi ymgolli ym myd tarot a darllen cardiau, gan geisio ehangu ei wybodaeth a'i ddealltwriaeth yn gyson. Fel gredwr naturiol-anedig, mae wedi hogi ei alluoedd i ddarparu mewnwelediadau ac arweiniad dwfn trwy ei ddehongliad medrus o'r cardiau.Mae Nicholas yn gredwr angerddol yng ngrym trawsnewidiol tarot, gan ei ddefnyddio fel arf ar gyfer twf personol, hunan-fyfyrio, a grymuso eraill. Mae ei flog yn llwyfan i rannu ei arbenigedd, gan ddarparu adnoddau gwerthfawr a chanllawiau cynhwysfawr i ddechreuwyr ac ymarferwyr profiadol fel ei gilydd.Yn adnabyddus am ei natur gynnes a hawdd mynd ato, mae Nicholas wedi adeiladu cymuned ar-lein gref sy'n canolbwyntio ar ddarllen tarot a chardiau. Mae ei awydd gwirioneddol i helpu eraill i ddarganfod eu gwir botensial a dod o hyd i eglurder yng nghanol ansicrwydd bywyd yn atseinio gyda'i gynulleidfa, gan feithrin amgylchedd cefnogol a chalonogol ar gyfer archwilio ysbrydol.Y tu hwnt i'r tarot, mae Nicholas hefyd wedi'i gysylltu'n ddwfn ag amrywiol arferion ysbrydol, gan gynnwys sêr-ddewiniaeth, rhifyddiaeth, a iachâd grisial. Mae'n ymfalchïo mewn cynnig ymagwedd gyfannol at ddewiniaeth, gan ddefnyddio'r dulliau cyflenwol hyn i ddarparu profiad cyflawn a phersonol i'w gleientiaid.Felawdur, mae geiriau Nicholas yn llifo'n ddiymdrech, gan daro cydbwysedd rhwng dysgeidiaeth dreiddgar ac adrodd straeon difyr. Trwy ei flog, mae’n plethu ei wybodaeth, ei brofiadau personol, a doethineb y cardiau ynghyd, gan greu gofod sy’n swyno darllenwyr ac yn tanio eu chwilfrydedd. P'un a ydych chi'n ddechreuwr sy'n ceisio dysgu'r pethau sylfaenol neu'n chwiliwr profiadol sy'n chwilio am fewnwelediadau datblygedig, blog Nicholas Cruz o ddysgu tarot a chardiau yw'r adnodd mynediad ar gyfer popeth cyfriniol a goleuedig.